Privacy Policy

 

 

 

Schoonheidssalon en Pedicure GoodLookin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schoonheidssalon en Pedicure GoodLookin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Schoonheidssalon en Pedicure GoodLookin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Schoonheidssalon en Pedicure GoodLookin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 

 

-          Communicatie over de afspraak en/of uitnodigingen;

 

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

-          De overeengekomen afspraak;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Schoonheidssalon en Pedicure GoodLookin} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-          Voornaam;

 

-          Tussenvoegsel;

 

-          Achternaam;

 

-          (Zakelijk) Telefoonnummer;

 

-          (Zakelijk) E-mailadres;

 

 

 

Uw persoonsgegevens worden door {Schoonheidssalon en Pedicure GoodLookin} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de   

        financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

 

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Schoonheidssalon en Pedicure GoodLookin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

-          Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

              Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

-          Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 

              Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schoonheidssalon en       

              Pedicure GoodLookin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-          E-mailadres.

 

              Uw persoonsgegevens worden door Schoonheidssalon en Pedicure  

              GoodLookin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking 

              (en) voor de periode:

 

-          Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

 

 

 

 Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

-          Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 

-          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 

 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Schoonheidssalon en Pedicure GoodLookin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

-        Alle personen die namens Schoonheidssalon en Pedicure GoodLookin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 

-         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 

-        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

-        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Schoonheidssalon en Pedicure GoodLookin

 

Koningin Julianalaan 25

 

9934 EB

 

Delfzijl

 

goodlookin@home.nl

 

 

 

 

 

Vanaf 1 januari 2022 zijn we helaas genoodzaakt een prijsverhoging door te voeren. Alle behandelingen worden verhoogd met 1 euro.

 

 

 

VANAF FEBRUARI 2022, IS DE KLANTENSTOP OPGEHEVEN. U KUNT WEER AFSPRAKEN MAKEN !

 

 

 

 

NIEUW: 

PDT LED Photodynamic Therapy Systeem. (collageenlamp)

Vanaf heden in een gezichtsbehandeling bij te boeken of als stand alone behandeling.

 

 

COVID-19 Hygiene protocol:

 

Blijf thuis, en maak nieuwe afspraak!! Heeft u last van een van deze klachten, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts vanaf 38 graden, of heeft een van uw huisgenoten deze klachten blijf dan thuis.

Meer info hierover vind u op contact bij  tabblad COVID - 19

 

 

SUPER AANBIEDING CRYOLIPOLYSE

 

Nu 2 plaatsingen (is een zone bv. buik) voor € 98,- deze aktie zijn er momenteel 10 plekken  beschikbaar, dus vol = vol!!!

Blog:

Declare  Event in Apeldoorn.

Het merk Declare heeft weer tal van nieuwe produkten gelanceerd! Van heerlijke nachtcreme's tot een probiotiica gezichtslijn. 

Vraag in de salon voor meer informatie!

NIEUW CRYOLIPOLYSE

Vanaf oktober a.s. kunt u bij Salon GoodLookin' terecht voor een behandeling met de Body-Wizard van Medcos. De Body-Wizard is een cryolipolyse apparaat die plaatselijk de vetcellen bevriest. 

Wat dit allemaal inhoud kunt u lezen onder de tab bodywizard cryolipolyse.

Liposuctie zonder het mes en de naald!

Laatste Nieuws:

NIEUW:

 

Last van uw voeten? Likdoorns, kloven, eelt of ingroeiende teennagels? Of gewoon uw voeten heerlijk laten verwennen. Vanaf heden kunt u ook terecht voor een Pedicure behandeling.


Zie voor meer informatie onder Informatie.